Намирате се в: Община Свищов Услуги Административни услуги

Административни услуги

Часовниковата кула в Свищов На снимката: Часовниковата кула в Свищов

Моля, изберете една от услугите изредени по-долу, за да видите списък с документите достъпни за изтегляне от нея.

I. Административни услуги по гражданска регистрация и актосъставяне:

1. Издаване на удостоверение  за раждане – оригинал;
2. Издаване на удостоверение  за раждане – дубликат;
3. Издаване на удостоверение  за сключен граждански брак – оригинал;
4. Издаване на удостоверение  за сключен граждански брак – дубликат;
5. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт – за първи път;
6. Издаване на препис-извлечение от акт за смърт;
7. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или смърт;
8. Издаване на удостоверение за наследници;
9. Издаване на удостоверение за семейно положение;
10. Издаване на удостоверение за родствени връзки;
11. Издаване на удостоверение за идентичност на имената;
12. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в чужбина;
13. Издаване на удостоверение за семейно положение за сключване на граждански брак с чужденец в РБългария;
14. Издаване на удостоверение за постоянен адрес;
15. Издаване на удостоверение за настоящ адрес;
16. Издаване на удостоверение за осиновяване /частичен препис от ЛРК/;
17. Припознаване на родено извънбрачно дете;
18. Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина;
19. Заверка на покана-декларация за частно посещение на чужденец в РБългария;
20. Възстановяне и промяна на име по чл.19 от ЗГР;
21. Промяна /възстановяване/ на име на български граждани по административен път;
22. Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние;
23. Съставяне на актове за гражданско състояние на бълграски граждани
24. Промяна на настоящия адрес;
25. Издаване на удостверение за промяна на данните на постоянен адрес;
26. Издаване на заповед за образуване на настойнически дела;
27. Удостоверения за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване;
28. Заявление за установяване на наличието на българско гражданство;
29. Заявления и кореспонденция с институции, съгласно чл. 7 от ЗГР;
30. Удостоверение за многодетни майки;
31. Препис ЛРК;
32.Служебна бележка за административен адрес на имот;
33. Удостоверение за промяна в настоящ или постоянен адрес;
34. Придобиване на българско гражданство;
35. Служебни бележки по искане на гражданите.

На основание чл. 21, ал. 1 и 2 от АПК, срока за извършване или отказ за извършване на административна услуга е 7 дни. С оглед на наложената практика в Община Свищов и с цел по-бързо и качествено обслужване на гражданите, тези срокове са съкратени. При изготвяне на по-сложни удостоверения или на удостоверения, за които е необходимо допълнително набиране на документи, се спазва предвидения в АПК по-дълъг срок за изготвяне.

Издаване на удостоверение  за раждане – оригинал;
Правно основание: ЗГР, ЗМДТ
Необходими документи: документи за самоличност на рoдителите
Срок за изпълнение: до 7 дни от раждане на детето – едновременно със съставяне на акта за раждане – издава се еднократно
Такса: Безплатно